Han votat 6154 persones. • Consolidació de la Sèquia Monar des del Molí de l’Amat fins al Molí d’en Fontanet

  Ciutadans i Ciutadanes

  368 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  La justificació del projecte té dues vessants. Una és la de la consolidació d’un bé Cultural d’interès Local, la Sèquia Monar, de gran importància per la història del municipi de Sabadell, encara que no es situï dins de l’entramat urbà. L’altre vessant consisteix en el servei i motiu de ser de la sèquia, permetre el reg de les zones d’horta del riu Ripoll.

   

   


  Descripció de la proposta

  Es proposen un seguit d’actuacions per a la consolidació de la Sèquia Monar en aquest tram.

  Un conjunt d’actuacions consisteixen en consolidar la part de la sèquia en canal obert. Concretament es contemplen tres actuacions:

  1. Millora de la capçalera d’accés a l’aigua. Remodelació de l’actual captació per evitar l’entrada de graves en cas d’avingudes i garantir una correcta distribució de l’aigua entre la sèquia i el curs natural del riu. Actualment hi ha un seguit d’obres i reparacions sense coherència que no acompleixen satisfactòriament les seves funcions.

  2. Consolidació del tram obert de la sèquia. Dragat del fangs i impropis i restitució de la secció del canal assegurant l’estabilitat dels talussos.

  3. Consolidació dels salts en el Molí Torroella. Actuació a la sortida del tram soterrat que passa pels antics salts hidràulics del molí. Caldria un conjunt d’obres menors en els ressalts i conduccions dins dels terrenys del molí que asseguri la correcta conducció de l’aigua.

  Per les actuacions del tram soterrani, degut a la incertesa de l’estat actual, es plantegen  tres alternatives:

  1. Consolidació de l’actual tram en mina. Exploració de la mina i detecció de les avaries. Restauració de les galeries d’accés i reparació dels trams malmesos.

  2. Derivació del tram en mina mitjançant canonada. Derivar l’aigua al final del tram descobert de sèquia i conduir-la mitjançant una canonada fins al Molí Torroella. Els 15 m de desnivell entre el punt inicial i final de la canonada fan viable aquesta alternativa.

  3. Aprofitament de l’aigua regenerada a la EDAR de Can Roqueta. Substituir en la zona dela Horta Vella la font d’aigua actual del riu Ripoll per l’aigua regenerada que vessa sota el pont de la Salut provinent de la EDAR de Can Roqueta.


  Pressupost

  200.000 €  Tornar